Ogólne Warunki Sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ODYSSEY SP. Z O.O.

wersja z dnia 2 stycznia 2014

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. O ile w dalszej części Ogólnych Warunków Sprzedaży ( OWS ) mowa jest o poniższych definicjach, należy przez nie

rozumieć:

– sprzedawca: Odyssey sp. z o.o., ul. Zimorodka 7, 87-100 Toruń, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w

Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000401684

– kupujący: osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,

– cena: wartość wyrażona w złotych polskich lub innej walucie za daną jednostkę towaru, podawana bez

należnych podatków i opłat (dla przeliczenia z walut obcych na PLN stosuje się kurs sprzedaży NBP z dnia

poprzedzającego wystawienie faktury VAT)

– towar: surowiec lub produkt będący w ofercie sprzedażowej sprzedawcy, w szczególności podany w formie

oferty lub wraz z cennikiem,

– transport: środki transportu należące do sprzedawcy lub podmiotów działających na jego zlecenie i ryzyko,

– wartość netto: suma cen sprzedawanych i dostarczanych towarów.

2. Jeżeli kupujący zawarł ze sprzedawcą odrębną umowę handlową regulującą kwestie współpracy, to w przypadku

sprzeczności jej postanowień z OWS, pierwszeństwo mają postanowienia umowy.

§ 2 ZAWARCIE UMOWY

1. Do zawarcia umowy pomiędzy sprzedawcą i kupującym dochodzi po ustaleniu wszystkich istotnych postanowień

umowy, jak też ewentualnie warunków dodatkowych oraz potwierdzeniu tych ustaleń przez właściwą osobę ze

strony sprzedawcy oraz kupującego.

2. Zamówienia kupującego mogą być składane telefonicznie, oraz za pomocą poczty elektronicznej i powinny

zawierać, co najmniej:

– określenie kupującego z danymi adresowymi oraz NIP,

– miejsce ( adres ) i termin dostawy, o ile nie jest to siedziba kupującego,

– termin dostawy,

– ilość i rodzaj zamawianego towaru wraz z wszystkimi cechami, właściwymi dla poprawnej identyfikacji

przedmiotu sprzedaży,

3. Zamówienia i ich przyjęcie, w celu zawarcia umowy, muszą zostać potwierdzone przez pracownika sprzedawcy,

zgodnie z § 2 ust.1 OWS.

4. Sprzedawca może złożyć zastrzeżenia, co do zamówienia w terminie do końca kolejnego dnia roboczego po

złożeniu zamówienia przez kupującego.

5. Zamówienia mogą być składane od poniedziałku do piątku w godzinach 8–16, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych

od pracy lub dni wolnych na podstawie decyzji zarządu sprzedającego.

6. Każda dostawa dokumentowana będzie fakturą VAT.

§ 3 TRANSPORT

1. Dostawy do miejsc ustalonych przy zawarciu umowy sprzedaży (na terenie Rzeczpospolitej Polskiej) odbywają się

na koszt i ryzyko sprzedawcy z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 OWS

2. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego w chwili wydania towaru w miejscu dostawy lub

w przypadku odbioru towaru przez kupującego, w chwili wydania z magazynu.

3. Sprzedawca może:

1. obciążyć kupującego kosztem transportu towaru w wysokości:

a) do 100 zł netto za towar na palecie, za każdą paletę, jeśli wartość netto dostarczanego towaru jest

niższa niż 2000 zł

b) do 30 zł netto za towar w paczce, za każdą paczkę, jeżeli wartość netto dostarczanego towaru jest

niższa niż 1000 zł

c) 1% wartości netto każdego towaru, ujętego na danej fakturze VAT

d) odmówić zawarcia umowy sprzedaży

4. Opłata transportowa, wskazana w § 3 p. 3 a, b i c, jest elementem umowy, w rozumieniu § 2 ust. 1 OWS,

odrębnym od ceny.

5. Sprzedawca w ramach usługi transportowej nie świadczy usługi rozładunku towaru.

6. W przypadku nie dokonania odbioru towaru, lub odmowy jego przyjęcia, stanowiącego ze strony sprzedawcy

wykonanie zawartej umowy, może on obciążyć kupującego wszystkimi kosztami, związanymi z opóźnieniem

kupującego. W przypadkach, gdy opóźnienie to przekroczy 2 tygodnie od dnia postawienia towaru do dyspozycji

kupującego sprzedawca pozostawi sprzedany, nie odebrany towar w swoim magazynie na koszt i ryzyko kupującego

lub od umowy odstąpi.

7. Dostawę uważa się za zgodną z zamówieniem, gdy dostarczana ilość i jakość towaru mieści się w granicach

tolerancji ( waga, gramatura, ilość arkuszy, itp.) zgodnie z wytycznymi General Trades Rules for Sales of Paper and

PaperBoard – Geneva 1980

8. Kupujący ma prawo, za zgodą sprzedającego, na podstawie wypełnionego formularza zwrotu, zwrócić zakupiony

towar.

9. W przypadku, gdy zwracany towar jest odbierany przez sprzedającego, kupujący poniesie opłatę w wysokości 300

zł netto za każdą tonę towaru jednak nie mniej niż 100 zł netto.

§ 4 RĘKOJMIA ZA WADY

1. Sprzedawca nie udziela gwarancji dotyczących sprzedawanego towaru.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu wad rzeczy sprzedanej, w przypadku:

a) gdy chodzi o wady jawne, dające się zauważyć w chwili dostarczenia towaru – pod warunkiem

odnotowania tego faktu na dokumencie dostawy ( list przewozowy, WZ),

b) gdy chodzi o wady jawne, ujawnione w dalszym toku produkcji lub dystrybucji towaru – pod warunkiem

zgłoszenia wady w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 3 dni od wykrycia wady,

c) wady ukryte – pod warunkiem zgłoszenia wady w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 3

dni od daty wykrycia wady.

3. W przypadku wad określonych w §4 ust. 2 b i c OWS, warunkiem odpowiedzialności sprzedawcy, jest

przedstawienie etykiet z opakowań zbiorczych, w których znajdował się towar.

4. Odpowiedzialność sprzedawcy za wady jest wyłączona w całości w przypadku sprzedaży towaru

niepełnowartościowego lub stanowiącego końcówki serii danego asortymentu u producenta. O takich

właściwościach towaru sprzedawca zobowiązany jest poinformować przy zawarciu umowy lub w przedstawianej

ofercie.

5. W przypadku wad, za które odpowiedzialność ponosi producent towaru, dla odpowiedzialności sprzedawcy,

wymagane jest, oprócz warunku, określonego w § 4 ust. 3 OWS:

– przesłanie listem do sprzedawcy, wypełnionego protokołu reklamacyjnego, określonego przez sprzedawcę,

– przekazanie właściwych próbek towaru

6. Sprzedawca prześle do producenta pełną informację, etykiety oraz próbki wadliwego towaru oraz poinformuje

kupującego o wszelkich, istotnych decyzjach producenta, dotyczących wadliwego towaru.

7. W przypadku uznania wadliwości towaru, sprzedawca wystawi stosowny dokument księgowy lub dokona wymiany

towaru na wolny od wad.

8. Sprzedawca nie odpowiada za wady, gdy ilość zużytego towaru pomimo wady przekracza 10 % jego zakupionej

ilości.

9. Zgłoszenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady towaru, nie uprawnia kupującego do wstrzymania zapłaty jego ceny.

§5 KREDYT KUPIECKI

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż swoich produktów w oparciu o sprzedaż gotówkową oraz kredyt kupiecki.

2. Warunki finansowania sprzedaży należą do wyłącznych kompetencji sprzedawcy, który ma prawo według własnej

oceny ryzyka do modyfikowania tych warunków lub czasowego wstrzymania dostaw towaru.

3. Datą zapłaty jest data uznania rachunku bankowego przez sprzedawcę.

4. Termin płatności liczony jest od daty wystawienia faktury VAT.

5. Kupujący nie może potrącać jakichkolwiek swoich roszczeń wobec sprzedawcy z roszczeniami należnymi

sprzedawcy z tytułu ceny towaru, bez zgody sprzedawcy.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory mogące powstać na skutek współpracy gospodarczej rozpatrywane będą przez właściwe

funkcjonalnie sądy dla siedziby sprzedawcy.

2. OWS wchodzą w życie z dniem 2 stycznia 2014 i dotyczą umów zawartych od tej daty.